Regulamin Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA W RAMACH AKCJI „STARGARDZKIE DZIECIAKI KINOMANIAKI” W STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY

1.    Regulamin określa zasady korzystania z imprez kinowych organizowanych przez STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Wstęp do kina i na imprezę organizowaną w Stargardzkim Centrum Kultury w jednej z ww. sal jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2.    Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury.
3.    Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Zwrot biletu możliwy jest na zasadach określonych w    „Regulaminie kina SCK” dostępnym na stronie internetowej www.sck.stargard.pl oraz w kasie kina.
4.    Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
5.    Podczas seansu filmowego organizowanego w ww. salach zabrania się:
a.    Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ. 
b.    Korzystania z telefonów komórkowych. 
c.    Spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
d.    Spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
e.    Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
6.    Za rzeczy pozostawione w sali kinowej po seansie kinowym Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
7.    Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
8.    Sprzedaż biletów na film  rozpoczyna się na godzinę przed seansem w kinie.
9.    Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania seansu/ imprezy.

 BILETY WSTĘPU:
1.    Ceny biletów wstępu w ramach akcji „Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki” w Stargardzkim Centrum Kultury wynoszą 1 zł z zastrzeżeniem postanowień ust. 4  
2.    Każda osoba może kupić maksymalnie 4 bilety, z zastrzeżeniem, że na każde dziecko przypada maksymalnie 1 opiekun.  
3.    Stargardzkie Centrum Kultury honoruje ogólnopolską i samorządową kartę dużej rodziny. Karta uprawnia do zakupu większej liczby biletów niż podane w pkt.2, jednak nie większą niż liczba członków rodziny.
4.    Ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.    Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
2.    Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
3 .   Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż jest administratorem danych osobowych uzyskanych przy sprzedaży biletów. Zasady przetwarzania i dostępu do danych osobowych określone zostały w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie http://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych#gth
5.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
6 .   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.