Regulamin korzystania z kina

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA W STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY


1.    Regulamin określa zasady korzystania z kina oraz zasady udziału w imprezach.
2.     W Sali nr 1 - Duża Scena i w Sali nr 2 - Piwnica Artystyczna odbywają się projekcje filmowe oraz imprezy artystyczne. W Sali nr 3 - Małej Scenie odbywają się imprezy artystyczne.
3.    Cały obiekt Stargardzkiego Centrum Kultury jest monitorowany.
4.    Ochrona obiektu, jak również pracownicy Stargardzkiego Centrum Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Wstęp do kina i na imprezę organizowaną w Stargardzkim Centrum Kultury w jednej z ww. sal jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Wyjątek stanowią imprezy niebiletowane.
2.    Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury.
3.    Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane. 
4.    Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
5.    Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w ww. salach zabrania się:
a.    Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ. 
b.    Korzystania z telefonów komórkowych. 
c.    Spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
d.    Spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
e.    Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
6.    Za rzeczy pozostawione po seansach kinowych lub po imprezach Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
7.    Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
8.    Na czas trwania wybranych imprez Stargardzkie Centrum Kultury uruchamia szatnię.  Szatnie są wówczas obowiązkowe, bezpłatne i dozorowane. 
9.    Sprzedaż biletów na film/imprezę rozpoczyna się na godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem w kinie.
10.    Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania seansu/ imprezy.
11.    Kasa i Bufet rozpoczyna pracę na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego seansu i jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu w kinie. 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

I     REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU:
1.    Rezerwacji miejsc na seanse filmowe/imprezy, można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 91 577 13 93 lub poprzez system rezerwacji on-line na stronie www.sck.stargard.pl lub osobiście w kasie kina. 
2.    Rezerwację miejsc na seanse filmowe/imprezy, można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
3.     Zarezerwowane bilety na seanse filmowe NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKCJI FILMU, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
4.    Zarezerwowane bilety na imprezy NALEŻY ODEBRAĆ W CIĄGU 48 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI, W PRZECIWNYM RAZIE REZERWACJA TA ZOSTANIE ANULOWANA
5.    KASJER MOŻE ODMÓWIĆ SPRZEDAŻY BILETU NA SEANSE FILMOWE/IMPREZY w następujących przypadkach:
a.    Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, 
b.    W przypadku, gdy osoba kupująca jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina.
c.    W przypadku, gdy osoba kupująca nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
d.    Sił i zdarzeń losowych niezależnych od Stargardzkiego Centrum Kultury.
6.    Zwrot zakupionych biletów na film możliwy jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU.
7.    Zwrot zakupionych biletów na imprezę, możliwy jest najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU.

II    ZWROT ZAKUPIONYCH BILETÓW WSTĘPU:
1.    KASJER MA PRAWO ODMÓWIĆ przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a.    Zgłoszenie zwrotu biletów nastąpiło później niż 1 godzinę przed seansem lub później niż na 48 godzin przed imprezą, na którą bilety zostały zakupione.
b.    W przypadku odmowy wypełnienia i podpisania formularza zwrotu.

III    BILETY WSTĘPU:
1.    Ceny biletów wstępu na imprezy organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury są różne, a ich wysokość jest każdorazowo ogłaszana w materiałach reklamujących dane wydarzenie oraz na stronie www.sck.stargard.pl  
2.    Ceny biletów na projekcje filmów określa obowiązujący w Stargardzkim Centrum Kultury cennik, dostępny na stronie www.sck.stargard.pl  
3.    Bilety do kina sprzedawane są w trzech kategoriach: normalny, ulgowy, grupowy.
4.    Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, do 25 roku życia oraz emerytom i rencistom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.
Stargardzkie Centrum Kultury honoruje ogólnopolską i samorządową kartę dużej rodziny, która uprawnia do zniżki w zakupie biletu w minimalnej obowiązującej na dany seans cenie. Karta uprawnia do zakupu biletu na imprezy Stargardzkiego Centrum Kultury z 10% rabatem.
5.    Bilet grupowy na seans filmowy lub imprezę dotyczy grupy minimum 15 osób.
6.    Dzieciom do lat 3 przebywającym na seansie pod opieką opiekuna i niezajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem będzie zweryfikowany przez pracownika kina. Po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku dziecka.
7.    Ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

IV     OKULARY 3D
1.    Podczas projekcji 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem obowiązującym w wybranej sali.
2.    KLIENT ma obowiązek zwrócić okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej w Sali nr 2.
3.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D obowiązujących w Sali nr 2. KLIENT ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
4.    Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1    Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
2    Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
3    Zasady rezerwacji miejsc na seanse filmowe i imprezy oraz sprzedaży biletów na ww. poprzez system on-line określone zostały w Warunkach dotyczących rezerwacji biletów on-line dostępnych na stronie www.sck.stargard.pl 
4    Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Stargardzkiego Centrum Kultury. 
5    Osoby robiące zdjęcia na terenie Stargardzkiego Centrum Kultury ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie wizerunku osób trzecich poza placówką. Wykorzystanie to jest poza granicą odpowiedzialności Administratora Danych Osobowych.
6    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
7    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2017 r.