Regulamin Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA W RAMACH AKCJI „STARGARDZKIE DZIECIAKI KINOMANIAKI” W STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY


ATRAKCJE PRZED SEANSEM FILMOWYM:

 1. Udział w organizowanych przez Kino SCK atrakcjach przed seansem filmowym (zabawie) jest dobrowolny i nie wiąże się z dodatkową opłatą.
 2. Osoby (dzieci) chcące wziąć udział w zabawie (dalej Uczestnicy):

1 .przynoszą tematyczne prace plastyczne na seans „Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki”  (temat pracy nawiązujący do prezentowanego w tym dniu filmu),

2.przy wejściu na salę kinową Uczestnicy oddają Jury przygotowaną pracę i otrzymują kartkę z numerkiem, którą należy zachować na czas trwania konkursu. Organizator informuje, że jedna osoba może otrzymać jedną kartkę i tym samym dysponować jednym numerem.

 1. Przed seansem odbywa się zebranie Jury, które wyłania laureatów.
 2. Organizator informuje, że atrakcje - zabawy nie są loterią promocyjną lub fantową i organizowane są wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w tym art. 921 i nast. kodeksu cywilnego.
 3. Atrakcje przed seansami z cyklu „Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki” przeznaczone są wyłącznie dla dzieci.
 4. Nagrody to drobne upominki od sponsorów, które nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród. Do odbioru nagród upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru nagrody na osoby trzecie.
 5. Wszystkie upominki zostają wręczone podczas atrakcji przed seansami z cyklu „Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki”.
 6. Podczas atrakcji wykonywane są zdjęcia, które publikowane są na stronie internetowej i Facebooku Organizatora. Udział w atrakcji oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, którą w każdym momencie uczestnicy i ich opiekunowie mogą cofnąć wysyłając maila na adres: reklama@sck.stargard.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych (zdjęć) dostępne są pod adresem: https://sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth
 7. Przed udziałem w zabawach przed seansami Organizator prosi o zapoznanie się z nim.
 8. Deklarując chęć wzięcia udziału w zabawie przed seansami z cyklu „Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki” w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu


BILETY WSTĘPU:

 1. Ceny biletów wstępu w ramach akcji „Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki” w Stargardzkim Centrum Kultury wynoszą 1 zł z zastrzeżeniem postanowień ust. 4  i można je kupić wyłącznie w kasie Kina SCK godzinę przed seansem.
 2. Każda osoba może kupić maksymalnie 4 bilety, z zastrzeżeniem, że na każde dziecko przypada maksymalnie 1 opiekun.
 3. Stargardzkie Centrum Kultury honoruje ogólnopolską i samorządową kartę dużej rodziny. Karta uprawnia do zakupu większej liczby biletów niż podane w ust. 2, jednak nie większą niż liczba członków rodziny.
 4. Ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
 2. Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 do czasu jego zmiany lub uchylenia.  

Informacja o zamieszczaniu zdjęć z fotorelacji z akcji „STARGARDZKIE DZIECIAKI KINOMANIAKI”

SCK przygotowuje fotorelację z AKCJI „STARGARDZKIE DZIECIAKI KINOMANIAKI”. Informujemy, że biorąc w niej udział, powinniście wyrazić zgodę na zamieszczenie Waszych zdjęć na naszej www.sck.stargard.pl i na naszym profilu Facebooka. Wasza zgoda jest oczywiście dobrowolna, ale niezbędne do przystąpienia do tego konkursu, który potwierdza nasze kulturalne zaangażowanie i promuje nasze działania dla Was 😊


Zawsze przed akcją pytamy Was, czy mamy Waszą zgodę na fotki i informujemy, że możecie ją wycofać w każdym momencie informując nas o tym, choćby wysyłając maila na adres: reklama@sck.stargard.pl.


Podkreślamy, że traktujemy Wasze dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (dalej RODO) - dlatego informujemy, że:


 1. Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Sprawami ochrony danych zajmuje się u Nas dr Marlena Płonka - Inspektor Ochrony Danych, dostępna pod adresem: iod@sck.stargard.pl
 3. Wasze dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji działań  informacyjnych i promocyjnych naszej działalności.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa oraz te, które świadczą dla nas obsługę naszych działań promocyjnych.
 5. Przysługuje Wam prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Będziemy przetwarzali te dane tylko przez czas trwania promocji tej akcji, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia Waszej zgody.Dyrektor SCK