IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

  • w celu świadczenia usług w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych - podstawa prawna: wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji zadań statutowych, z prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy - podstawa prawna: wymagania wynikające z realizacji przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu wykonania zawartej z nami umowy, w tym realizacji działań przedsprzedażowych oraz umowy sprzedaży zawieranej on-line - podstawa prawna:  zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających siedzibę SCK, dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w SCK - podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu dochodzenia praw i roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu promowania naszej działalności kulturalnej czy osiągnięć osób uczestniczących w organizowanych przez nas zajęć ośrodka kultury przetwarzamy wizerunek osób korzystających z naszych usług, który jest utrwalany na zdjęciach i filmach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, na profilu FB czy w materiałach reklamowych - podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub zgoda osoby w uzasadnionych przypadkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeśli dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody – przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy sekretariat@sck.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora.