Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego

NOWA SALA WIDOWISKOWO - KINOWA W STARGARDZIE

Projekt „Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury” jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie  6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym.
Dnia 26.08.2011 r. został zgłoszony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania inwestycji. Projekt podczas poszczególnych etapów weryfikacji  uzyskał pozytywną oceną oraz otrzymał dofinansowanie w wysokości 650 485,78 PLN netto, co stanowiło 40% kosztów kwalifikowanych. Zakładany koszt inwestycji wynosił 2 003 243,79 PLN.
W rzeczywistości cała inwestycja zamknęła się w kwocie 2 188 258,95 PLN. Różnica kwot spowodowana była koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, których nie dało się przewidzieć w trakcie prac projektowych.

lena

Piwnica Artystyczna posiada 80 miejsc + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wyposażona jest w ekran o wymiarach 8 x 4,50 m o polu widzenia 7 x 3 m. Sala posiada najnowszej generacji projektor cyfrowy filmy Barco, który jest przystosowany zarówno do seansów 2D, jak i 3D, system nagłośnieniowy Dolby 5.1 oraz cyfrową konsolę dźwiękową firmy Soundcraft. Za wyposażenie Piwnicy Artystycznej odpowiedzialna jest firma Awaco Project Sp.z.o.o., która jest podwykonawcą generalnego wykonawcy: Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Marbud Sp. z.o.o.

Projekt na przebudowę wykonała firma Sound and Space - pracownia projektowa architektury i akustyki – Robert Lebioda z Poznania, którą wyłoniono 16.08.2010 r. w wyniku ogłoszonego nieograniczonego przetargu na wykonanie ww. projektu. Został on wykonany w listopadzie/grudniu tego samego roku.

Projekt zrealizowało Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud Sp. z.o.o., która wygrała przetarg dnia 23.08.2012 r. Dnia 07.09.2012 r. oddano plac pod budowę i rozpoczęto prace budowlane. Projekt miał zostać zrealizowany w ciągu 6 miesięcy, jednak poprzez konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych i uzupełniających, data ukończenia prac budowlanych przesunęła się o 3 tygodnie. Zakończenie inwestycji nastąpiło 30.03.2013r.

Nowo otwarta sala widowiskowo – kinowa umożliwi nam zaoferowanie bardziej zróżnicowanego repertuaru, jak również pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej poprzez organizacje różnego rodzaju konferencji, spotkań tematycznych oraz innych form kulturalnych m.in. spotkań inicjowanych przez różnego typu podmioty tj. Urząd Miasta, Starostwo, Powiatowy Urząd Pracy itd. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie cennym nabytkiem zarówno dla nas jak i dla mieszkańców Miasta Stargard Szczeciński.

1.    Potrzeba realizacji.
Głównym celem projektu jest budowanie potencjału rozwojowego i turystycznego obszaru kryzysowego poprzez rewitalizację obiektów użyteczności publicznej. Celem szczegółowym projektu jest wzrost atrakcyjności kulturowej regionu stargardzkiego i zwiększenie jego potencjału. Projekt jest objęty „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2020” i jest elementem Priorytetowego Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim” Stargardzkie Centrum Kultury posiada bogaty dorobek artystyczny i duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Potrzeba realizacji projektu wynika z niezaspokojonych potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej. Ograniczony dostęp do wielu form kultury przez przeciętnego mieszkańca miasta/powiatu. W mieście brakuje drugiej sali kinowej oraz wielofunkcyjnej sali multimedialnej. Stargard Szczeciński jest trzecim, co do wielkości miastem w województwie zachodniopomorskim mającym ok. 70 tys., mieszkańców, w którym  znajduje się wyłącznie jedna sala kinowo-widowiskowa. Jest to jedyna stała sala kinowa w całym powiecie stargardzkim.
Planowane przedsięwzięcie obejmowało przebudowę niewykorzystanych pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury na nowoczesną wielofunkcyjna salę multimedialną z możliwością wykonywania projekcji filmowych.
2.    Współdziałanie z innymi projektami.
W latach 2005-2006 w ramach ZPORR zrealizowano projekt „Budowa sali widowiskowej w Stargardzkim Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim” w latach 2005-2006, który polegał na budowie sali widowiskowej na 394 miejsca oraz pracach modernizacyjnych na wyeksploatowanym budynku frontowym.
Projekt pt. „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury” jest kontynuacją oraz ostatnim etapem wieloletniej przebudowy zaplecza Stargardzkiego Centrum Kultury. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2020 w ramach Priorytetowego Projektu Zintegrowanego w sekcji „Działania społeczne”, projekt nr P 3/2 – projekt rewitalizacji budynków użyteczności publicznej i budowy obiektów sportowych umieszczono siedem zadań, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta, w tym niniejszy projekt.
3.    Wybrane rozwiązanie techniczne.
Planowane przedsięwzięcie obejmowało przebudowę niewykorzystanej dotąd części obiektu (pomieszczenia po byłej kotłowni), w którym prowadzi działalność Stargardzkie Centrum Kultury. Podczas analizy możliwych sposobów osiągnięcia celów projektu, brano pod uwagę następujące warianty:


Wariant 1. (przyjęty do realizacji) – planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie pomieszczeń piwnicy oraz przyziemia SCK w celu utworzenia multimedialnej wielofunkcyjnej sali kinowo-imprezowej;
Wariant 2. (ograniczony zakres inwestycji) – w tych że pomieszczeniach zakładał powstanie wyłącznie multimedialnej sali, bez możliwości projekcji filmowych.
Podstawowym założeniem inwestora przy wyborze wariantu realizacji projektu był wpływ na poprawę warunków życia i rozwiązanie głównych problemów społecznych miasta. Biorąc pod uwagę także komplementarność z innymi projektami oraz oddziaływanie środowiskowe projektu, jako optymalne rozwiązanie wybrano inwestycje w pełnym zakresie.
Planowana inwestycja w wariancie wybranym do realizacji w istotny sposób pozwoli na osiągnięcie przyjętych celów działań rewitalizacyjnych, tj. umożliwi uzupełnienie oferty kulturalnej miasta.
4.    Zgodność projektu z celami RPO.
Celem projektu „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury” jest budowanie potencjału rozwojowego i turystycznego obszaru kryzysowego poprzez rewitalizacje obiektów użyteczności publicznej.
W ramach niniejszego projektu zakładano osiągnięcie kluczowego wskaźnika „Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej”.
Cele projektu są zgodne z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którym jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Projekt jest zgodny z celem głównym Osi priorytetowej 6. – budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i celem szczegółowym Działania 6.6., Poddziałania 6.6.1., tj. wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.