Regulamin Alibabki

Regulamin Alibabki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA W RAMACH AKCJI kino kobiece „Ali-Babki, czyli alibi na wyjście do kina w tygodniu dla każdej fajnej Babki” W STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY


Regulamin określa zasady korzystania z imprez kinowych organizowanych przez STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do kina i na imprezę organizowaną w Stargardzkim Centrum Kultury w jednej z ww. sal jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury oraz online na stronie www.sck.stargard.pl / www.kino.sck.stargard.pl
 3. Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane. 
 4. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 5. Podczas seansu filmowego organizowanego w ww. salach zabrania się:
  a.    Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ. 
  b.    Korzystania z telefonów komórkowych. 
  c.    Spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
  d.    Spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
  e.    Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
 6. Za rzeczy pozostawione po seansie kinowym Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
 8. Rezerwacja ważna jest 48 h od momentu jej dokonania. Po upływie czasu bilety systemowo wracają do sprzedaży.
 9. Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania seansu/ imprezy.

ATRAKCJE PRZED SEANSEM FILMOWYM:

 1. Udział w organizowanych przez Kino SCK atrakcjach przed seansem filmowym jest dobrowolny i nie wiąże się z dodatkową opłatą.
 2. Osoby chcące wziąć udział w zabawie (dalej Uczestnicy) otrzymują kartkę z numerkiem, którą należy zachować na czas trwania konkursu. Organizator informuje, że jedna osoba może otrzymać jedną kartkę i tym samym dysponować jednym numerem.
 3. W momencie pojawienia się informacji o atrakcjach, jury składające się z pracowników kina wybiera numer uczestnika (przy użyciu aplikacji w telefonie) i go wyczytuje. Osoba, która otrzymała od pracowników Organizatora kartkę z tym numerem (co ważne, otrzymała ją w dniu seansu, a nie na przykład na poprzednim seansie Ali-Babek) ma prawo do odbioru nagrody za udział w przygotowanej atrakcji.
 4. Organizator informuje, że atrakcje - zabawy nie są loterią promocyjną lub fantową i organizowane są wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w tym art. 921 i nast. kodeksu cywilnego.
 5. Atrakcje przed seansami z cyklu AliBabki, odbywają się bezpośrednio przed seansem AliBabek.
 6. Atrakcje przed seansami z cyklu AliBabki przeznaczone są wyłącznie dla pań.
 7. Nagrody to drobne upominki od lokalnych sponsorów.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwyciężczyniom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród. Do odbioru nagród upoważniona jest tylko zwyciężczyni, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru nagrody na osoby trzecie.
 9. Wszystkie upominki zostają wręczone podczas Atrakcji przed Seansami z cyklu AliBabki.
 10. Dla realizacji koncepcji (w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Stargardzkiego Centrum Kultury) Atrakcji przed seansami AliBabki Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania na portalu zdjęć, filmów z Atrakcji oraz wydarzeń towarzyszących. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Organizator ma prawo ich publikacji, w tym zdjęć, których tematem jest przedstawienie konkretnych wydarzeń, jeżeli zdjęcia obejmują większą liczbę osób, biorących udział w Atrakcjach przed seansami Kina Kobiet, gdy stanowią one element szerszej całości, oraz gdy nie są głównym czy jedynym tematem zdjęcia.
 11. W związku z powyższym Organizator podkreśla, że podczas Atrakcji przed seansami AliBabki wykonywane są fotorelacje lub filmy w celach opisanych powyżej, a udział w Atrakcjach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody (w formie wyraźnego działania potwierdzającego i przyzwalającego na przetwarzanie wizerunku) na wykonywanie zdjęć lub filmów oraz ich publikację w sposób opisany powyżej. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana poprzez wysłanie informacji na adres : reklama@sck.stargard.pl
 12. Zasady Atrakcji przed seansami z cyklu AliBabki oraz Regulamin AliBabek jest dostępny na stronie www.kino.sck.stargard.pl.
 13. Przed udziałem w Atrakcjach przed seansami Organizator prosi o zapoznanie się z nim.
 14. Udział w Atrakcjach przed seansami oznacza akceptację Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na wykonywanie przez Organizatora zdjęć (fotorelacji) oraz filmów podczas Atrakcji oraz ich publikację na stronie www.sck.stargard.pl
 15. Deklarując chęć wzięcia udziału w Atrakcjach przed seansami z cyklu Alibabki, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskim ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika dostępne są pod adresem: https://sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth

BILETY WSTĘPU:

1. Ceny biletów wstępu w ramach akcji „AliBabki czyli alibi na wyjście do kina w tygodniu dla każdej fajnej Babki” w Stargardzkim Centrum Kultury wynoszą 19 zł.  

2. W przypadku tego wydarzenia nie honorujemy : samorządowej oraz ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Stargardzkiej Karty Seniora.

3. Ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.    Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
2.    Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
3 .   Osoby robiące zdjęcia na terenie Stargardzkiego Centrum są odpowiedzialne za ich upublicznianie, a SCK jest poza granicą odpowiedzialności za takie działania.

4.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
5 .   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.