Regulamin na czas trwania epidemi COVID-19

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEANSACH FILMOWYCH ORAZ INNYCH IMPREZACH ARTYSTYCZNYCH ODBYWAJACYCH SIĘ NA TERENIE BUDYNKU STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY


Niniejszy regulamin określa obowiązki uczestników seansów filmowych oraz innych imprez artystycznych odbywających się w sali kinowej. Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.


 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SALI  KINA, POMIESZCZEŃ SANITARNYCH


 1. W seansie filmowym lub innej imprezie artystycznej może wziąć udział maksymalnie Sala nr 1 – Parter 107 osób, Sala nr 2 – 40 osób.
 2. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu, oraz przy wejściu do sali kinowej ( w holu kina ustawiony jest stojak z płynem do dezynfekcji ).
 3. Uczestnicy podczas seansu filmowego lub innej imprezy artystycznej mają obowiązek zakrywania ust i nosa  np. przy użyciu maseczki, przyłbicy.
 4. Uczestnicy obowiązani są do zajmowania na widowni co drugiego miejsca w rzędach naprzemiennie.
 5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 zwolnieni są :
  5.1. uczestnicy, który przebywają z dzieckiem  poniżej 13. roku życia,
  5.1.1. uczestnicy, który przebywają z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  5.2. osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
 6. SCK zapewnia możliwość korzystania z  pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w :
  6.1. mydło do dezynfekcji rąk,
  6.2. dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej,
  6.3. instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 7. Do pomieszczeń sanitarnych wchodzi się po jednej osobie.
 8. Ustawianie się w kolejce winno nastąpić  z zachowaniem dystansu 2 metrów.
 9. Opuszczanie widowni następować będzie tylko przez wyjścia ewakuacyjne.


 1. ZASADY NABYWANIA BILETÓW
 1. Podczas rezerwacji / zakupu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Dane te są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz GIS – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu. Dane będą przetwarzane w SCK, który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej dostępnej w holu kina oraz pod adresem https://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth   (w pkt. IX).

 2.  Warunki dotyczące rezerwacji biletów on-line
  2.1. Obowiązuje obecny regulamin.
  2.2. Rezerwacja on-line obowiązuje do czasu rozpoczęcia projekcji
         filmu/planowanej imprezy.
  2.3. SCK zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyn
 3. Warunki nabycia biletów w kasie kina, odbiór biletów zarezerwowanych on line:

Zakupu biletów bezpośrednio w kasie kina oraz odbioru biletów zarezerwowanych on line  mogą dokonywać jedynie osoby, które dokonały dezynfekcji dłoni ( w holu kina ) oraz mają zakryte usta i nos.


 1.   ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ COVID-19

 1. SCK wyznaczy na czas trwania seansu filmowego lub innej imprezy artystycznej pracownika dyżurnego, który będzie realizował wymagane działania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z uczestników objawów zachorowania na chorobę COVID-19  .
 2. Osobę, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na chorobę  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), pracownik dyżurny bezzwłocznie przeprowadza do IZOLATORIUM.
 3. Osoba, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na chorobę COVID-19 obowiązana jest podać pracownikowi dyżurnemu swoje dane personalne oraz adres i numer telefonu do kontaktu.
 4. Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z  Powiatowym Inspektorem Sanitarno- Epidemiologicznym


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/
 2. Udział osób w seansach filmowych lub innych imprezach artystycznych jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 16 czerwca 2020r. i obowiązuje do odwołania.