Regulamin CSKF

REGULAMIN KLUBU FILMOWEGO PRZY STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY

§1

Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim tworzy warunki do działania nieformalnej i niekomercyjnej grupy pod nazwą Klub Filmowy, zwany dalej Klubem, który zrzesza miłośników sztuki filmowej.


§2

Stargardzkie Centrum Kultury wraz z członkami Klubu stawiają sobie za cel:
1.    podnoszenie kultury filmowej poprzez propagowanie i upowszechnianie filmów o wybitnych wartościach artystycznych,
2.    rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki filmowej,
3.    kształcenie umiejętności samodzielnej i swobodnej oceny filmów.


§3

Cele wymienione w §2 Stargardzkie Centrum Kultury realizuje na rzecz Klubu oraz z członkami Klubu organizując:
1.    pokazy filmowe pod hasłem Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, w ramach,     których prezentowane są filmy o wysokich walorach artystycznych, poprzedzone     wprowadzeniem – prelekcją i zakończone dyskusją na temat wyświetlonego filmu,
2.    odczyty i spotkania z twórcami, krytykami filmowymi itp.,
3.    imprezy o tematyce filmowej: przeglądy, wystawy itp., samodzielnie lub wspólnie     z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami itp..


§4

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto ukończył 15 lat i pragnie realizować cele Klubu. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.


§5

Członek Klubu ma prawo:
1.    aktywnie uczestniczyć w Czwartkowych Spotkaniach Klubu Filmowego, ponosząc koszty zakupu biletu w promocyjnej cenie: 10 zł bilet normalny, 6 zł bilet ulgowy,
2.    zgłaszać wszelkiego rodzaju propozycje i uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu.


§6

Do obowiązków członka Klubu należy:
1.    systematyczne uczęszczanie na pokazy filmowe, prelekcje, dyskusje itp., zmierzające do realizacji celów Klubu, z zachowaniem zasad savoir vivre,
2.    służenie pomocą i radą innym członkom Klubu,
3.    przestrzeganie regulaminu kina.


§7

Utrata członkostwa następuje przez:
1.    dobrowolne wystąpienie z Klubu,
2.    wykluczenie przez Stargardzkie Centrum Kultury, poprzedzone rekomendacją
członków Klubu.


§8

Wykluczenie członka z Klubu może nastąpić, jeśli:
1.    prowadzi działania na szkodę Klubu,
2.    postępuje nieetycznie,
3.    narusza Regulamin Klubu


§9
Niniejszy Regulamin stanowi zapis dobrych zasad w myśl, których Stargardzkie Centrum Kultury oraz członkowie Klubu będą postępować realizując wspólne, zawarte w Regulaminie cele.