Regulamin korzystania z kina

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA W STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kina oraz zasady udziału w IMPREZACH, takich jak: spektakle teatralne, koncerty, występy kabaretowe, spotkania z artystami, wernisaże.
 2.  W Sali nr 1 - Duża Scena i w Sali nr 2 - Piwnica Artystyczna odbywają się PROJEKCJE FILMOWE oraz IMPREZY ARTYSTYCZNE. W Sali nr 3 - Małej Scenie odbywają się IMPREZY ARTYSTYCZNE.
 3. W Stargardzkim Centrum Kultury stosowany jest monitoring wizyjny – szczegóły dotyczące przetwarzania nagrań z monitoringu dostępne są pod adresem: https://sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth
 4. Ochrona obiektu, jak również pracownicy Stargardzkiego Centrum Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:


 1. Wstęp do Kina i na IMPREZĘ organizowaną w Stargardzkim Centrum Kultury w jednej z ww. sal jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Wyjątek stanowią IMPREZY niebiletowane.
 2. Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury oraz on-line na stronie www.sck.stargard.pl.
 3. Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 4. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 5. Osoby, co do których zachodzi przypuszczenie, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczani na salę.
 6. Podczas SEANSÓW FILMOWYCH i IMPREZ organizowanych w ww. salach zabrania się:
 1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 2. Korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 4. Wnoszenia oraz spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
 5. Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
 1. Za rzeczy pozostawione po SEANSACH FILMOWYCH lub po IMPREZACH Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
 3. Na czas trwania wybranych IMPREZ Stargardzkie Centrum Kultury uruchamia szatnię.  Szatnie są wówczas obowiązkowe, bezpłatne i dozorowane. Zasady przyjmowania rzeczy na przechowanie określone zostały w „Regulaminie korzystania z szatni w obiekcie SCK” dostępnym przy szatni.
 4. Sprzedaż biletów na FILM/IMPREZĘ rozpoczyna się codziennie o godzinie 11.00. Kasa i Bufet zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania SEANSU/IMPREZY.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


  I        REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU:

 1. Rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 91 577 13 93, poprzez system rezerwacji on-line na stronie www.sck.stargard.pl lub osobiście w kasie kina.
 2. Rezerwację miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
 3.  Zarezerwowane bilety na SEANSE FILMOWE NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKCJI FILMU,    w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 4. Zarezerwowane bilety na IMPREZY NALEŻY ODEBRAĆ W CIĄGU 48 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI, W PRZECIWNYM RAZIE REZERWACJA TA ZOSTANIE ANULOWANA
 5. KASJER MOŻE ODMÓWIĆ SPRZEDAŻY BILETU NA SEANSE FILMOWE/IMPREZY w następujących przypadkach:
  1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
  2. W przypadku, gdy osoba kupująca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina,
  3. W przypadku, gdy osoba kupująca nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w SEANSIE FILMOWYM lub IMPREZIE, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
  4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od Stargardzkiego Centrum Kultury. 1. KASJER MA PRAWO ODMÓWIĆ przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w przypadku odmowy wypełnienia i podpisania formularza zwrotu.
 2. Zwrot zakupionych biletów na FILM możliwy jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .
 3. Zwrot zakupionych biletów na IMPREZĘ możliwy jest najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia IMPREZY, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU . 1. Ceny biletów wstępu na IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury są różne, a ich wysokość jest każdorazowo ogłaszana w materiałach reklamujących dane wydarzenie oraz na stronie www.sck.stargard.pl 
 2. Ceny biletów na PROJEKCJE FILMOWE określa obowiązujący w Stargardzkim Centrum Kultury cennik, dostępny na stronie www.sck.stargard.pl 
 3. Bilety do kina sprzedawane są w trzech kategoriach: normalny, ulgowy, grupowy.
 4. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i kombatantom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.

Stargardzkie Centrum Kultury honoruje Ogólnopolską i Samorządową Kartę Dużej Rodziny, jak również Zachodniopomorską i Stargardzką Kartę Seniora, która uprawnia do zniżki w zakupie biletu w minimalnej obowiązującej na dany SEANS FILMOWY cenie. Karta uprawnia do zakupu biletu na IMPREZY Stargardzkiego Centrum Kultury z 10% rabatem.

 1. Bilet grupowy na SEANS FILMOWY lub IMPREZĘ dotyczy grupy minimum 15 osób.
 2. Dzieciom do lat 3 przebywającym na SEANSIE pod opieką opiekuna i niezajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem będzie zweryfikowany przez pracownika kina.             Po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku dziecka.
 3. Każda osoba korzystająca ze zniżek na bilety do KINA i IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do takiej zniżki przy wejściu na salę.
 4. Na inne wydarzenia kinowe jak np. Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki, Ali-Babki – Kobiece Wieczory obowiązują osobne regulaminy stworzone na poszczególne wydarzenia.


IV       OKULARY 3D

 1. Podczas projekcji 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem obowiązującym w salach. Okulary wielokrotnego użytku można zakupić w kasie kina
 2. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


 1. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
 2. Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 3. Zasady rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE i IMPREZY oraz sprzedaży biletów poprzez system on-line określone zostały w Warunkach dotyczących rezerwacji biletów on-line dostępnych na stronie www.sck.stargard.pl
 4. Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż jest administratorem danych osobowych uzyskanych m.in. przy sprzedaży biletów. Zasady przetwarzania i dostępu do danych osobowych określone zostały w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie http://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych#gth
 5. Osoby robiące zdjęcia na terenie Stargardzkiego Centrum Kultury są odpowiedzialne za ich upublicznianie, a SCK nie ponosi żadnych konsekwencji za takie działania.
 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.06.2019 r.