TANIE PONIEDZIAŁKI

TANIE PONIEDZIAŁKI

Regulamin programu lojalnościowego „Tani poniedziałek z Da Grasso i Kinem SCK”

1.    Organizatorami programu promocyjnego „Tani poniedziałek z Da Grasso i Kinem SCK”, nazywany dalej Programem, jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 105 oraz T&L Dominik Łęcki z siedzibą w Dobrej Szczecińskiej, ul. Krajobrazowa 12, zwanymi dalej Organizatorami.
2.    Warunki uczestnictwa w Programie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin.
3.     Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
4.    Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
5.    Program skierowany jest do widzów Kina SCK i klientów Pizzerii „Da Grasso”.
6.    Program trwa od 01.06.2016 roku aż do odwołania.
7.    O zakończeniu Programu  Organizatorzy powiadomią na swoich stronach internetowych: www.sck.stargard.pl oraz www.dagrasso.pl/stargard.
8.    Kupony promocyjne dostępne są w kasie kina SCK i wydawane będą przy zakupie biletu na dowolny seans w kinie SCK. Kupon promocyjny uprawnia Uczestnika do zakupu w poniedziałki, w Pizzerii „Da Grasso” pizzy Grosso lub Grande z upustem 5 zł.
9.    Kupony promocyjne dostępne są również w Pizzerii „Da Grasso” i wydawane będą przy zamówieniu na dowolną kwotę. Kupon promocyjny uprawnia Uczestnika do zakupu biletu w kasie SCK na dowolny poniedziałkowy seans w kinie SCK w preferencyjnej cenie: 2D – 15 zł lub 3D – 15 zł.
10.    Kupony promocyjne ważne są przez okres jednego miesiąca od daty otrzymania.
11.    Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie SCK oraz na stronie internetowej www.sck.stargard.pl.
12.    W Konkursie nie mogą brać udziału  pracownicy Organizatorów ani członkowie ich najbliższej  rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
13.    W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie.